Dagelijks bestuur

 

Het Dagelijks Bestuur (verder te noemen als DB) functioneert als een ‘dagelijks bestuur' van het wijkplatform. Het bestaat uit enkele platformbestuurders (bewoners), de wijkregisseur en de opbouwwerker. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen ook anderen voor het overleg worden uitgenodigd.

De DB-leden hebben gelijke stemrecht. Bij afwezigheid van een lid, kan deze zijn stemrecht overdragen aan een ander lid. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het DB heeft als kerntaken

  • Voorbereiding wijkplatform vergaderingen
  • Beheer van het wijkbudget.
  • Zorg voor samenhang, samenwerking tussen ( en facilitering van ) de deelnemers van het platform.

Het DB stelt de wijkplatform agenda op. Alle platformpartijen en wijkbewoners hebben de mogelijkheid agendapunten voor het wijkplatform aan te dragen bij de secretaris. Toevoeging van agenda punten nadat de agenda reeds is vastgesteld dient voorafgaande aan de vergadering tijdig aan de secretaris en/of voorzitter te worden gemeld.

Het DB is gemachtigd zonder goedkeuring van het platform om aanvragen voor een bijdrage uit het wijkbudget te honoreren tot een bedrag van € 1000,- per aanvraag. Tijdens de wijkplatform vergadering wordt met een korte toelichting hiervan melding gemaakt. Aanvragen boven € 1000,- worden met een afwijzend of positief advies ter besluitvorming voorgelegd aan het Wijkplatform.

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het door tijdsdruk en het belang van het project, noodzakelijk is besluitvorming tot het toekennen van een hoger bedrag al in het wijkteam te laten plaatsvinden. Uiteraard zal in dit soort gevallen een zeer goede beargumentering en uitleg worden gegeven aan het Wijkplatform, (regel = is Nood breekt wet!!). Indien mogelijk is het besluit van het DB bij een meerderheidstemming van 2/3 van de stemmen ongedaan maken.

Voor besluitvorming is mogelijk dat DB-leden via e-mail of fax informatie uitwisselen, waarbij de voorzitter vaststelt, wat het standpunt van het DB  is. Dit om te voorkomen dat t.b.v. de slagvaardigheid veelvuldig bijeengekomen moet worden.

Alle initiatieven, contacten en correspondentie namens het wijkplatform dient ter kennis te worden gebracht aan het DB, indien zij niet direct hierbij betrokken zijn.  Een/tweetjes dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Dit geldt uiteraard alleen voor zaken die de aandacht behoeven en waarover iedereen geïnformeerd dient te worden. De uitgaande post (correspondentie) vanuit de werkgroepen en het platform worden achteraf geagendeerd op de postlijst van het DB.

Dit betekent dat alle afschriften van de gepleegde correspondentie via de secretaris moeten lopen. Deze dient te beoordelen, eventueel in overleg met andere DB-leden, of aanvullende correspondentie voor DB bespreking noodzakelijk is.

Het DB kan voor werkgroepen en andere bewoners initiatieven zowel binnen als wel buiten het platform, oplossingen aandragen, indien daaraan  behoefte bestaat of mocht ontstaan.