Voortgang Actieplan zomer 2014

Algemeen

In Elderveld heeft het Wijkplatform bepaald dat zij op 4 maatregelen van het actieplan zelf initiatieven nemen (1, 4, 5, 6). Deze 4 punten uit het actieplan zijn uitgebreid besproken (thematisch) en vervolgens is afgesproken wie dit oppakt. De andere maatregelen liggen minder op het terrein van het Wijkplatform zelf, maar elke platformbijeenkomst worden deze wel besproken. Het actieplan is een vast agendapunt op zowel platform als wijkteam vergaderingen. De uitvoering van de 4 maatregelen wordt gecoördineerd door het wijkteam, daarbij ondersteund door wijkregisseur en het opbouwwerk.


De nieuwe spelregels voor de wijkaanpak leveren in Elderveld geen problemen op. In de loop van het jaar zal het huishoudelijk reglement worden aangepast.

In het WAP (wijkactieplan) Elderveld zijn 10 actiepunten opgenomen:

Punt 1:  Omlaag brengen woninginbraken.
Dit gebeurt vooral door het activeren van bewoners die met buurtpreventie willen starten.  Er zijn informatieavonden georganiseerd, artikelen geplaatst in wijkkrant en website, gesprekken gevoerd met initiatiefnemers, budgetten beschikbaar gesteld (actiebudget). In 3 wijkdelen zijn gerichte acties ondernomen met goede resultaten.

Punt 2: Overlast hangjongeren
Speelt op een aantal plekken in de wijk. Zijn vooral hangjongeren, waar het soms leidt tot vandalisme. Aanpak van ambulant jongerenwerk, agenten en handhaving werkt over het algemeen goed. Mogelijk wordt overgegaan tot het plaatsen van een JOP.

In de wijk zijn diverse gesprekken gevoerd in verband met de sluiting van het jongerencentrum Joy. De gemeente wil meer investeren in ambulant jongerenwerk in plaats van gebouwen. Gezocht wordt naar oplossingen in de vorm van alternatieve locaties voor jonge tieners zoals de tienermeidengroep.


Punt 3: Overlast en criminaliteit
Dit loopt via het OZO overleg (Overlast en Zorg Overleg). Hier worden overlast gevende adressen besproken, waarbij de nadruk ligt op de overlast, maar ook zorg als dit nodig is. Er is daarnaast onder meer gewerkt aan het veiligheidscertificaat winkelcentrum en aan parkeeroverlast en vervuiling rond het winkelcentrum.

Punt 4: Sportstimulering
Een lid van het bewonersoverleg organiseert op en rond het Krajicekveld allerlei jeugdactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen en scholen. Ook zijn maatregelen genomen om uitval bij sportverenigingen tegen te gaan.

Uit het actiebudget is een deelbudget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van deze activiteiten.

Punt 5: Verlichting Krajicekveld
Aan deze voorziening wordt hard gewerkt waarbij verschillende clusters betrokken zijn (sportbedrijf, wijkregie, onderhoud, etc). Bewoners worden geïnformeerd over de afspraken en hebben onder meer inspraak over het tijdstip waarop de verlichting uitgaat..

Punt 6: Bestrijding eenzaamheid
Door het wijkplatform is een werkgroep ingesteld die met medewerking van studenten (Han-Boot) onderzoek is gestart naar de behoefte van oudere bewoners en de voorzieningen in de wijk. Ondertussen zijn 24 huisbezoeken gehouden en wordt nagedacht over de wijze waarop het project wordt voortgezet. Het blijkt moeilijk om met de betreffende doelgroep in contact te komen.

Punt 7: Zwerfvuil en adoptie
Dit punt wordt opgepakt door de werkgroep Groen en Milieu in samenwerking met Rijnstad en basisscholen. Daarnaast is via de wijkmedia de adoptie van afvalbakken gestimuleerd en worden adoptanten beloond.

Punt 8: Ommetjes en wandelpaden
In Elderveld waren al ommetjes aanwezig. De bewonerswerkgroep Groen en Milieu en de afdeling onderhoud van de gemeente zijn bezig de routes opnieuw te bekijken en zo nodig aan te passen. Zo zal een nieuwe route rond de sportvelden aan de Drielsedijk worden aangelegd.

Punt 9: Verbeteren groen in de wijk
Het vele groen in Elderveld is een belangrijke kwaliteit van deze wijk. De kwaliteit hiervan wordt bewaakt in samenspraak met de afdeling onderhoud, onder meer door het organiseren van wijkschouwen. Daarnaast is door het buurtpreventieproject Elderhof-Zuid geschouwd en zijn kwalitatieve aanpassingen aan wegen en groen gedaan.

Punt 10: Ouderen in de wijk een goede woonplek geven
Hoe en wat we met dit actiepunt aan moeten zal eerst via een themabespreking in wijkteam en wijkplatform aan de orde komen. Dit wordt in het najaar gepland.

GSO4
Het beschikbare actiebudget is nog maar voor een klein deel aangesproken omdat meerdere maatregelen nog in voorbereiding zijn. Er is wel een globale inschatting gemaakt van mogelijke kosten per maatregel.


Gebiedsteam Volwassenen.
In Elderveld/Schuytgraaf is het gebiedsteam aan de slag gegaan. Op verschillende manieren is het team en haar functie geïntroduceerd in het netwerk in de wijk en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, o.a. met het bewonersproject Elderveld Actief (burenhulp)

Informatie over deze nieuwsbrief: a.nijman@arnhem.nl of g.scheuter@rijnstad.nl
Elderveld, 18/07/2014