Voortgangsverslag Actieplan 2016-2017

Tussenrapportage Wijkactieplan 2016 en 2017
September 2017

Een groot aantal bewoners heeft via het wijkgesprek en een digitale enquête bijgedragen aan de totstandkoming van het Wijkactieplan 2016 en 2017. Na bespreking in het Wijkplatform Elderveld heeft het wijkplatform besloten om voor een aantal actiepunten een werkgroep op te richten. Mede door de inzet en betrokkenheid van bewoners in deze werkgroepen konden diverse resultaten worden geboekt. De werkgroepen hebben daarbij nauw samengewerkt met het Team Leefomgeving, Rijnstad en andere partners.

1. Actiepunt Verlichting
De vraag naar betere verlichting langs fiets en voetpaden betrof vooral de parken en plantsoenen. Het verlichten van deze paden past niet in het beleid van de gemeente Arnhem om allerlei redenen. Wel zal een verzoek om verlichting van de situatie aan het Breezandpad ter hoogte van de parkeerplaatsen worden gehonoreerd. De aanpak hiervan is in voorbereiding.

 

2. Actiepunt Veiligheid Winkelcentrum

Dit is één van de punten waarmee een bewonerswerkgroep aan de slag is gegaan. Er is overleg geweest met gemeente en winkeliers en er zijn diverse resultaten geboekt waaronder:

- duidelijkheid over de plaats en positie van de scooters van de pizzeria.

- het omleggen van het fietspad om het winkelcentrum om te voorkomen dat doorgaande fietsers door het winkelcentrum gaan

- er komen nog schapenhekken bij het voetpad

- de afsluiting van het fietspad leverde plaats op voor 2 extra parkeerplekken.

- een deel van de winkelwagentjes zal van het binnenplein naar buiten het winkelcentrum worden verplaatst.

- samenwerking met het winkelcentrum in het kader van de activiteit Elderveld Open

- het plaatsen van 2 extra bloembakken op het winkelcentrum.

 

3. Vergroten veiligheid Hollandweg

De bewonerswerkgroep heeft in opdracht van het wijkplatform een inventarisatie gemaakt van alle door bewoners aangedragen verbeterpunten. In overleg met Team LO en de ambtenaar van verkeer heeft de werkgroep opdracht kunnen geven tot een onafhankelijk onderzoek naar sluipverkeer. Hieruit bleek dat de Hollandweg druk gebruikt wordt als doorgaande route naar Schuytgraaf en De Laar-West. Na diverse gesprekken zijn de volgende maatregelen genomen of nog in voorbereiding:

- het verbeteren van de zebrapaden, door verbreding en verlenging over de fietspaden.

- het aanbrengen van 2 nieuwe oversteekplaatsen met zebra.

- het plaatsen van borden in de middenberm bij de zebrapaden met reflectie

- het aanbrengen van nieuwe led-verlichting langs de Hollandweg

- het verbeteren van de kruising Bussumstraat-Hollandweg

- het aanbrengen van een gele streep in de Bussumstraat

De werkgroep heeft nog meer wensen, zoals het weren/beperken van sluipverkeer en het maken van een groene middenberm over de hele lengte van de Hollandweg en ter bestrijding van geluidsoverlast stiller asfalt. Ook wil men graag een verkeerslicht op de genoemde kruising en een bus sluis op de kruising met de Rotterdamsingel. Vraag is of dit haalbaar is en voldoende draagvlak bij bewoners heeft. Dit is echter voor de langere termijn en wordt mogelijk gekoppeld aan groot onderhoud dat over 4 tot 5 jaar moet gaan plaatsvinden.

 

4. Speelvoorzieningen

Het team Leefomgeving heeft 2x overleg gevoerd met aanwonenden van de waterspeeltuin, wijkagent en jongerenwerk. Afgesproken is dat bewoners zelf een collage maken van hun wensen. Dit wordt verzameld waarna wordt onderzocht welke ideeën haalbaar zijn.

 

5. Onderhoud Openbaar Groen

 Op verzoek van het Wijkplatform heeft de werkgroep Groen en Milieu bewoners opgeroepen om melding te doen van plekken waar het groen in kwaliteit achteruit gaat. Dit heeft een lijst opgeleverd die met de afdeling Onderhoud van de gemeente Arnhem is besproken. Vrijwel alle ingebrachte punten worden nu bekeken en verbeterd waar dat nodig is. Mocht dit tot meningsverschillen leiden dan zal de werkgroep een schouw organiseren waaraan meerdere bewoners en professionals mee zullen doen.

 

6. Scholen

Op dit moment is het ontwikkelen van een integraal kindcentrum niet haalbaar gebleken. Wel zijn de Troubadour en Blinkert samengegaan in de nieuwe basisschool de Klimboom en vormen een kindcentrum samen met buitenschoolse opvang. Ook De Kringloop heeft nu een peuterspeelzaal en een kinderopvang.

 

7. Overlast hondenpoep

De campagne om de overlast van hondenpoep te beperken heeft geleid tot het plaatsen van een spandoek in de omgeving van het winkelcentrum. Het doek toont bewoners met hun hond en roept andere hondenbezitters op om hun schoon voorbeeld te volgen. Ter afwisseling kan het Wijkplatform ook andere oproepen en aankondigingen in het geplaatste frame hangen.

 

8. Overlast Afval

Vanuit de werkgroep Groen en Milieu worden met regelmaat schoonmaakacties georganiseerd waarbij bewoners met flyers opgeroepen worden om hieraan mee te doen. Het aantal deelnemers varieert van 12 tot 20. De werkgroep heeft goede hoop dat het zien van de acties leidt tot minder zwerfvuil en beter gedrag.

 

9. Aanbod voor jongeren

Opnieuw is een hangplek voor jongeren gerealiseerd ter hoogte van de waterzuivering. Enkele jaren geleden is het jongerencentrum wegbezuinigd, maar de gemeente is niet van plan dit te heropenen. Jongeren en het jongerenwerk kunnen voor hun activiteiten gebruik maken van de bestaande voorzieningen.

 

10. Sport

Jongerenwerkers, sportbedrijf en team Leefomgeving zijn met jongeren in gesprek over een aanbod van activiteiten op de playground. Geprobeerd wordt te zorgen voor een continu aanbod. Dit is mogelijk realiseerbaar met behulp van een leerwerkplek  voor jongeren (scolarship).

Locatie