Waarom straatactiviteiten?

Betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving begint meestal bij de eigen voordeur, in de eigen straat, het schoolplein, de wijkvereniging, de sportvereniging, de kaartclub etc. Ontmoeting op straat, contact met buren, is echter niet altijd vanzelfsprekend. De mate van participatie en ontmoeting is per straat verschillend en wordt beïnvloed door bovengenoemde factoren, maar ook door concrete overlast, agressie, wantrouwen. De mogelijkheden van beïnvloeding daarvan is daarom niet simpel met de mogelijkheden die we in de wijk hebben. Verschillende partners van het wijkplatform (corporaties, politie, gemeente, onderwijs) spelen daarbij een belangrijke rol.

Betrokkenheid ontstaat vaak door het ervaren van problemen en de reactie daarop, zoals overlast, gebrek aan speelplekken, onveiligheid in het verkeer, donkere plekken, inbraken, slechte voorzieningen, woonklachten. Vanuit die ervaringen en behoeften komen bewoners in aanraking met elkaar en met overkoepelende wijkorganisaties en wijkplatforms.

Het is daarom niet alleen vanuit een individueel bewonersbelang dat signalen van bewoners dicht bij huis worden gehoord en opgepakt en de drempels naar hogere bewonersorganen worden verkleind. Een wijkplatform dat actief bewoners ondersteunt bij hun activiteiten in en op straat of wijk staat in het centrum van signalen en zal vanuit de kennis van de wijk goede beslissingen kunnen nemen in het belang van diezelfde bewoners. Participatie die op straat begint kan de participatie bij het wijkplatform vergroten.

Naast de aanpak van overlast, het verbeteren van voorzieningen, het bestrijden van vervuiling, het oplossen van verkeersproblematiek, de zorg voor het milieu, en al die andere zaken die het wijkplatform passeren, kan het activeren van bewoners om de ontmoeting in de eigen straat te organiseren daarom een belangrijk onderdeel van de aanpak zijn.

Dat kan passief, door het honoreren van bijdragen bij straatactiviteiten, maar dat kan ook actief, door middel van publiciteit en door actief die activiteiten te ondersteunen en te faciliteren. Bijvoorbeeld door nog veel meer dan nu die faciliteiten ook aan te bieden (tenten, tafels, stoelen, barbecues, kinderspellen etc.) of door activiteiten naar de straat te brengen (speelbus, onze buurt het Broek, Samen in de buurt, Straat in Actie Malburgen etc.) Ook zijn er landelijk voorbeelden van straataanpak waarbij door middel van o.a. 'groet' projecten de waarden en normen op straat ter discussie worden gesteld en verbeterd.

Daarom zouden we niet alleen positief moeten reageren op verzoeken om bijdragen voor de straatfeesten/activiteiten, maar zouden we zelfs moeten overwegen om via een werkgroep of wijkorganisatie dit te gaan stimuleren en faciliteren. Je kunt denken aan plantenacties, rommelmarkten, zeskampen, kinderstraatspeeldag, nestkastenactie, straatontbijt, barbecue, EK en WK activiteiten, kerstboom versieren en nieuwjaarsborrel, schoonmaakactie, etc.

Door materiaal ter beschikking te stellen kunnen de activiteiten ook toe met veel lagere financiële bijdragen, dus ook in financieel opzicht kan dit voordelig zijn.

Ondertussen ligt er bij de Sociale Tafel GSOIII een concept projectvoorstel Straat in Beweging. Ook wordt gewerkt aan een projectvoorstel De Speelbus. Beide projectvoorstellen zijn gericht op het activeren van bewoners / kinderen in de straat waar men woont.

Straat in Beweging is een project waarbij door middel van een quikscan straten worden beoordeeld op wat het dominante kenmerk is van de omgang in de straat, naar het oordeel van de mensen die daar wonen, respectievelijk van de werkers in de straat of van beiden. Zo krijg je een duidelijk beeld op welke "sport van de ladder" (sociaal maatschappelijk niveau) een straat of deelbuurt zich bevind. Dit bepaalt uiteindelijk de mogelijke  inzet en het te verwachten resultaat.

Initiëren en faciliteren van straatactiviteiten

Zoals in de inleiding is verwoord kan het wijkplatform een actieve rol gaan spelen in het bevorderen en faciliteren van straatactiviteiten, omdat deze activiteiten een positief effect hebben op de betrokkenheid, participatie en leefbaarheid in de straat. Door faciliteiten aan te bieden wordt de drempel om tot activiteit over te gaan verlaagd. Dit kan door het aanbieden van materiaal of door het aanbieden van activiteitenplannen of activiteitenpakketten. Het is echter niet de bedoeling om vanuit het wijkplatform activiteiten zelf te organiseren.

In het voorstel Straat in Beweging wordt in straten die dat nodig hebben wel tijdelijk ondersteuning geleverd om activiteiten op gang te brengen. Het gaat dan om straten die niet zelf actief worden om verschillende redenen (verloedering, etc).

Doel is de straat op een niveau te brengen zodat men dit wel zelf gaat doen. Dit voorstel past daar goed bij.