Aanvraag wijkbudget

Wijkbudget

Het wijkplatform beschikt over een jaarlijks budget. Een deel van het budget wordt besteed aan de organisatie kosten van het platform,inclusief de PR van het wijkplatform en andere activiteiten voor, door en namens het wijkplatform in Elderveld. Voorbeelden zijn de huur voor het eigen wijkplatformkantoor, de facilitering hiervan, de nieuwjaarsreceptie, presentaties tijdens de jaarlijkse wijkdag, dagje uit en de mediakosten voor platformactiviteiten en nieuws.

Bij de inzet van de overige middelen voor projecten en (bewoners)initiatieven wordt gelet op de spreiding over de wijk: zoveel mogelijk op basis van evenredigheid, met als hoofddoel bewonersactivering ten behoeve van de wijkleefbaarheid. De penningmeester beschikt over een contante kas, waaruit kleinere bedragen doch echter ook grotere bedragen kunnen worden betaald. De werkgroepen dienen een begroting in voor het gehele jaar, deze dient door het Wijkplatform goedgekeurd te worden.

Beleid besteding wijkbudget Elderveld

Het wijkplatform heeft een aanvraagformulier met een korte toelichting opgesteld. Iedere aanvraag vanuit de wijk kan hierdoor sneller en efficiënter worden behandeld.

Criteria beoordeling van aanvragen:

 • De activiteiten en het doel ervan moeten duidelijk omschreven zijn en voorzien van een begroting.
 • De uitgaven kunnen geen structureel karakter krijgen. Eventueel moeten zij dus jaarlijks opnieuw worden aangevraagd en beoordeeld.
 • De aanvraag moet in het belang zijn van de wijk/ buurt/wijkbewoners: geen individueel belang; bij voorkeur geen wijk overstijgende zaken.
 • Er kan geen beroep worden gedaan op het wijkbudget voor de kosten van gerechtelijke procedures; het wijkplatform is een overleg orgaan.
 • Bij de aanvraag dient duidelijk te zijn dat er sprake is van inzet en actieve betrokkenheid van wijkbewoners. Het plan moet door hen gedragen worden.
 • Direct belanghebbenden  dienen op een of andere wijze bij te dragen aan het plan: door middel van een eigeninzet; van een financiële bijdrage of anderszins.
 • Er dient, indien nodig, ook naar andere bronnen te worden gezocht door de initiatiefnemers.
 • Het plan moet een duidelijke relatie hebben met de uitvoering van het wijkplan.
 • Eten en drinken worden niet gefinancierd door het Wijkplatform.

Procedure:

 • Het platform beslist over de besteding van het wijkbudget.
 • De algemene kosten voor het wijkbeheer(platform en werkgroepen) worden zoveel mogelijk aan het begin van het jaar begroot.
 • Aanvragen boven de €1.000,- worden altijd voorzien van een advies van het DB, alvorens het platform beslist.
 • Incidentele aanvragen tot € 1.000,-  kunnen door het DB worden toegekend. De verantwoording  naar het Platform gebeurt dan achteraf.
 • Afwijzingen worden altijd schriftelijk gemotiveerd.
 • De toekenningen van aanvragen worden op de website gepubliceerd.
 • De aanvragers die een bijdrage krijgen dienen een verslag te doen van de activiteitop de website.
 • De toegekende bijdrage wordt verstrekt op basis van een deugdelijke  afrekening of beleg stukken.
 • Nota’s en rekeningen betrekking hebbend op de door het Platform toegekende budgetten worden bij de penningmeester ingeleverd. De penningmeester zorgt voor indiening (verantwoording) bij de Dienst Wijkzaken (wijkmanager).
 • Op de nota’s dient duidelijk aangeven te zijn waarop de nota betrekking heeft en op welk bank/gironummer het bedrag moet worden gestort. Echter betaling uit de contante kas kan ook.

Aanvraag indienen bij wijkplatform Instanties, wijkbewoners, etc. kunnen een aanvraag indienen bij het wijkplatform. Daarvoor moeten ze een aanvraagformulier invullen.