Vertegenwoordiging

Het wijkplatform bestaat uit een zeer diverse groep vertegenwoordigers van bewoners-initiatieven en functionarissen van organisaties die in de wijk actief zijn. Goede en respectvolle communicatie is voor de samenwerking binnen het platform belangrijk.

Willen de deelnemers binnen het platform succesvol kunnen functioneren dient het platform, binnen en buiten de wijk, erkend en gerespecteerd te worden zodat een actieve en constructieve vorm van samenwerking ontstaat. Van alle leden wordt verwacht dat zij het algemene belang van de wijk centraal zetten in hun inbreng en hun persoonlijke belangen daaraan ondergeschikt maken. Verwacht wordt dat men zoveel mogelijk een ántennefunctie’ vervult in het oppakken van signalen vanuit de wijk en deze doorgeeft in het wijkplatform.

Van de deelnemers die een organisatie/instelling vertegenwoordigen wordt verwacht dat zij een goed contact hebben met hun achterban en deze ook consulteert in alles wat door hen wordt ingebracht en vanuit het wijkplatform wordt meegenomen. Ook wordt  verwacht dat zij zoveel mogelijk het wijkplatform informeren over initiatieven die door hun organisaties worden ontplooid.

Van een ieder in het wijkplatform wordt verwacht dat men zich goed voorbereidt op vergaderingen door de meegezonden agendastukken goed van tevoren te lezen en met de achterban te bespreken opdat men een bijdrage kan leveren in de totstandkoming van besluiten, meningen en adviezen. Verhinderingen dien bij de secretaris van het wijkplatform te worden gemeld net als het vroegtijdig moeten verlaten van de vergaderingen. Dit laatste kan voor het begin van een vergadering ook even worden gemeld bij de voorzitter. In verband met een goede voorbereiding wordt een tijdig bericht op prijs gesteld. Aanwezigheid van politieke partijen tijdens vergaderingen van het wijkplatform is toegestaan. Indien .zij uitsluitend als toehoorders aanwezig zijn. De voorzitter kan echter hiervan onder bepaalde voorwaarden van afwijken. Hoe is het stemrecht geregeld ?

Hoe is het stemrecht geregeld?
Het stemrecht binnen het platform zal na een voorbereidend stemadvies door het DB in het platform worden toegepast (dit in gevallen waarin reeds bekend is  dat er besluiten genomen dienen te worden ). Spontane besluiten die genomen moeten worden vallen hier buiten. Uitsluitend wijkbewoners  die namens een bewoners initiatief of wijkinstelling zijn erkend als deelnemer aan het wijkplatform hebben stemrecht.  Ieder heeft één stem.

Functionarissen die beroepshalve  deelnemen aan het wijkplatform hebben geen stemrecht. Bij gelijkheid van voor- en tegenstanders heeft de voorzitter de doorslag gevende stem. Het platform stemt over de erkenning van een platform deelnemer en over de benoeming van zijn platform bestuurders. De voorzitter wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk.