Wijkactieplan

Het doel van het WijkActiePlan is om 10 ideeën te verzamelen die vanuit de wijk gedragen worden. Deze tien punten worden in de periode 2016-2018 door gemeente, organisaties en bewoners aangepakt.

Werkwijze

Een projectgroep van het Wijkplatform heeft ervoor gekozen om een enquête te houden. Via een flyer en de website Elderveld.nl konden bewoners door open vragen hun ideeën inbrengen. Een enkeling heeft ervoor gekozen om dit via de bus bij de Jumbo te doen. De digitale enquêteis gepromoot op facebook, op onder andere de Elderveldse pagina’s wijkpraat en buurtpraat en de werkgroepleden hebben huneigen netwerk gebruikt. De jongeren zijn benaderd door een jongerenwerker. En uiteraard een pagina in de vorige wijkkrant. Dit heeft geresulteerd in maar liefst 223 ideeën. Deze ideeën hebben we geclusterd naar 20 mogelijke Wijk Actie Punten. Op deze punten kon u stemmen via www.elderveld.nl. Er hebben ruim 220 wijkbewoners gestemd.

De resultaten

De tien punten:

 1. Dit zijn de 10 actie punten met de meeste stemmen:
 2. Donkere plekken aanpakken door verlichting langs de fiets- en voetpaden.
 3. De veiligheid rondom het winkelcentrum aanpakken en extra parkeerplaatsen creëren
 4. Herinrichting Hollandweg i.v.m. veiligheid en geluidsoverlast.
 5. Aanpassen en verbeteren van de speelvoorzieningen waaronder de huidige waterspeelplaats.
 6. Beter onderhoud van het openbaar groen.
 7. Integrale  aanpak  van  de  bouw  van  de  scholen  met  voorzieningen  voor  buitenschoolse opvang en/of ontwikkeling van een  integraal kindcentrum en gezamenlijke ruimtes die als ontmoetingsplek fungeren.
 8. Campagne om de  overlast van hondenpoep (en verkeer) aan te pakken.
 9. Dumpen van afval én verrommeling van de wijk tegen gaan.
 10. Meer aandacht voor jongeren o.a. door het creëren van ruimte voor de jongeren in de wijk om te ‘hangen’ en een aanbod van  creatieve activiteiten.
 11.  Meer (sport) activiteiten voor jongeren in de openbare ruimte