Woonerven

Kent u de verkeersregels op woonerven?

In een woonerf heeft de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten enzovoorts) prioriteit boven de verkeersfunctie van de weg. Hierdoor gelden in een woonerf (officieel “erf” genoemd) aparte verkeersregels.
Aan onderstaand bord kunt u zien dat u een woonerf inrijdt:

Op het woonerf gelden de volgende regels:

 • Binnen een erf mag alleen stapvoets worden gereden - maximaal 15 km/uur). Deze maximumsnelheid vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad.
 • In woonerven zijn alle kruispunten gelijkwaardig. Dit betekent dat ALLE bestuurders van rechts voorrang hebben.
 • Voetgangers (ook kinderen) mogen de hele breedte van de openbare weg gebruiken om te lopen of spelen. Om de indruk te vermijden dat er onderscheid is tussen de rijbaan en het trottoir, zijn in een woonerf daarom geen verhoogde trottoirs aanwezig.
 • Parkeren mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Deze parkeervakken zijn voorzien van de letter “P” of een P-bord
 • Bestuurders die het woonerf vanaf de weg binnenkomen, of die het woonerf verlaten, moeten het overige verkeer (dus óók voetgangers) voorrang verlenen. Daarbij is de in-/uitgang van een woonerf vormgegeven als een uitrit met doorlopend trottoir.

Werk mee aan een veilig woonerf

Met de regels wordt getracht een basis te leggen voor het veilig gebruik maken van de openbare weg. Dit geldt voor zowel gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd verkeer en voetgangers. Rijdend verkeer mag voetgangers niet hinderen. Andersom mogen voetgangers en spelende kinderen rijdend verkeer niet onnodig belemmeren. Alleen wanneer iedereen zich houdt aan deze regels worden ongelukken zoveel mogelijk voorkomen. Denk hierbij vooral aan kinderen. Kinderen kunnen niet altijd de gevolgen van hun gedrag overzien wanneer ze op straat spelen. Parkeer daarom uw auto op uw eigen oprit en pas wanneer het niet anders kan in de daartoe bestemde vakken. Laat ook uw gasten de auto parkeren in de daartoe bestemde vakken c.q. op uw eigen oprit.

Pas uw snelheid aan en rijd alleen stapvoets

Help elkaar aan deze regels te herinneren en spreek elkaar aan wanneer men de regels even vergeten is. Via bekeuringen alleen, maken we het niet veiliger op uw woonerf. Daarom verzoeken wij alle bewoners gezamenlijk de woonervenAalsmeer-, Katwoude-,  en Medemblikhof een veilige en fijne plek te houden. Kleine moeite, groot plezier!

Als er echt een bord "woonerf" staat is parkeren buiten de parkeervakken niet toegestaan.

 1. Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn
  aangeduid of aangegeven.

 2. Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, is ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 (gebruik parkeerkaart) van
  toepassing

Erf - Woonerf - Van stapvoets naar 15 km/u

Van stapvoets naar een maximaal toegestane snelheid van 15 km/u. Aanpassing van de maximum toegestane snelheid in erven. In erven staan wonen, verblijven en spelen centraal. Vanaf 1 juli 2012 is het de wegbeheerder / de gemeente toegestaan het verkeersbord A1 met een aanduiding van een maximum toegestane snelheid van 15 km per uur bij een erf te plaatsen. Tot juli 2012 gold in een erf (vroeger woonerf genoemd) een niet nader omschreven snelheid van "stapvoets".

Artikel 46 van het RVV 1990

 1. Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die voorzien zijn van een P-tegel op een P-bord
 2. Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijfzone, mag ook worden geparkeerd op plaatsen die van een blauwe streep zijn voorzien, mits gebruik wordt gemaakt van de parkeerschijf.